Kultúrális-politikai mozgalom

Kalózkódex

kodex

A kalózkódex egy magatartási és életelvi szabálygyűjtemény, melyet egyes kalózok követésre méltónak tartanak egyéni és közösségi célok megvalósítása érdekében. Tartalma a programunk kiegészítő részének számít a politikai törekvések egyes területein és útmutatást ad a programunk követésének módjára.

1. A kalózok szabadsága

Minden kalóz a szabadságszeretet független elkötelezettje, egyénileg kizárólag a saját becsületkódexének alárendeltje.

Értelemszerűen Kalózpártra nem jellemző az egypártos választási kényszer és a párton belüli vak engedelmesség a felső vezetői réteg iránt. A kalózokat nem lehet központilag ellenőrizni. A kalózok megvesztegethetetlenek.

2. A kalózok önkéntes cselekvési rendje

Egy kalóz nem kényszerít senkit és nem kényszeríthető senki által bármilyen, szabad akarata vagy meggyőződése elleni cselekedetre.

A kalóz minden pillanatban újramérlegelheti, átgondolhatja döntéseit vagy vállalt kötelezettségeit és azokat bármikor felülbírálhatja. Ezzel a cselekvési szabadsággal azonban megfontoltan és körültekintően kell bánnia, hogy senki ne tekinthesse őt „szélkakasnak”. A kalóz törekszik az adott pillanat meggyőződéseit elfogulatlanul képviselni mások és önmaga előtt.

3. A kalózok magánélete

A kalózok a legnagyobb emberi értékek közt tartják számon az alkotmányban minden ember számára garantált magánéleti szféra sérthetetlenségét. Tudják, hogy mindez a demokrácia és szabadság pillérein nyugvó társadalmi rendek nélkülözhetetlen alapfeltétele. Aki nem tudja biztosan, hogy nem áll megfigyelés alatt vagy nincs tisztában azzal, hogy mások számára milyen információk állnak róla rendelkezésre az tudatosan vagy ösztönösen változtatni fog a saját cselekvési értékrendjén. Ennek veszélyes hatása lehet a társadalomra nézve, mert feloldódhatnak az egyéni érzésvilág egészséges határai. A kalózok elleneznek mindennemű megfigyelési és koordinált ellenőrzési törekvéseket, irányuljon az bárki magánéleti szférája ellen. A kalózok szembeszállnak mindazokkal, akik szorgalmazzák vagy támogatják ezeket a társadalomellenes módszereket. A személyiség szabad kibontakoztatásának jogát minden embernek garantálni kell nemre, fajra és politikai vagy vallási meggyőződésre való tekintet nélkül.

A kalózpárt politikai munkájában a névtelen részvételre mindig lehetősége nyílik annak, aki erre igényt tart. Mindezek ellenére egy kalóznak bátorsága van nyíltan kiállni saját nézetei mellett és nem rejtőzik a kódex bullája mögé.

4. A kalózok érdeklődési joga

Pontosabban: a kalóz gondolkozik, és nem nyel le mindent. A tömegtájékoztatási eszközök bírálati joga is lényegi alkotóeleme e témakörnek. A kalózok az operációs rendszerek biztonsági elégtelenségeit tárják fel, soha nem tagadják meg a tiszteletet az adott rendszer tulajdonosaival szemben, tevékenységük soha nem lehet értelmetlen vandalizmus.

Operációs rendszerek feltörése:

Minden operációs rendszert fel lehet törni. „Feltörés” azonban nem az adott rendszer megsemmisítését jelenti, hanem annak megértését. Csak az tud egy rendszeren belül érdemi tevékenységet folytatni, biztonsági elégtelenségeket feltárni, aki érti annak működési szabályait.

5. A kalózok újító jellege

A kalóz kíváncsi és kreatív, mindig az újat keresi, nyílt a megoldások utáni kutatása során az egyedi módszerek iránt és nem hagyja magát elvakítani az elavult minták látszati sikereitől. A feladatok végrehajtása során a szervezés és együttműködés összehangolt törvényszerűségei alapján jár el. A kihívások állandó, átfogó változásaiból új ötleteket merít, azok tökéletesítésén és ésszerű alkalmazásán fáradozik.

Ezoterikus bohóckodás a politikai porondon nevetségessé tesz mindenkit, az ilyen magatartástól tartózkodni kell. Némi kultusz a kalóz önérzet ápolása érdekében azonban feltétlenül szükséges. Egy kalóz nem habozhat megtagadni a támogatást azoktól a saját ötletektől sem melyek alkalmatlannak, megvalósíthatatlannak vagy éppen badarságnak bizonyulnak.

6. A kalózok támogatási elkötelezettsége a tanulás, a tudás és a kultúra területein

A kalózok egy szabad, valós ismereteket birtokló tudásra alapozott társadalomért bontottak zászlót. E tudás, valamint az egyetemes kultúra mindenki számára hozzáférhetővé tétele a kalózideológia szerint kulcsfontosságú szerepet tölt be az esélyegyenlőség, a szellemi javakban bővelkedő társadalom valamint a kulturális evolúció pozitív mértékű befolyásolásának megvalósítása terén.

Különös figyelemmel kísérjük, és lényegi támogatásban részesítjük az olyan nonprofit szervezetek és polgári fórumok munkáját, melyek a fenti elvek értelmében tevékenykednek (OpenAccess, OpenSource, Creative Commons), továbbá a szabad rádiókat és televíziókat.

A kalózok a szabad tanulás, az oktatási esélyegyenlőség hívei, ennek biztosítása minden ember számára fontos tekintet nélkül a szociális vagy anyagi helyzetére. Az ingyenes iskolai oktatás lehetőségét minden oktatási intézményre kiterjeszteni elsődleges céljaink egyike.

7. A kalózok szólásszabadsága

  • Egy kalóz nem fogja be a száját, ha valami nem tetszik neki.
  • Egy kalóz kiáll a véleménye mellett, és nem hangoztat meggondolatlanul vélt globális igazságokat.
  • Egy kalóz kritikája tárgyilagos és konstruktív, de soha nem sértő.
  • Egy kalóz mindig bátor.
  • Egy kalóz hallgat az érzéseire és tiszteli mások önérzetét.
  • Egy kalóz él a jogaival.
  • Egy kalóz részt vesz a választásokon.
  • Egy kalóz azzal is tisztában van, mikor okosabb hallgatni.
  • Egy kalóz az ötleteit, gondolatait más kalózok rendelkezésére bocsátja megvitatásra, megegyezésre törekszik, és szem előtt tartja a pártprogramot.

8. A kalózok sportszerűsége

A kalózok a tárgyilagosság és tiszteletadás politikai kultúrájának hívei, érvek és tartalmak mérlegelői a párton belüli vitáik rendezése során. Mindezeket politikai ellenfeleiktől sem tagadják meg.

A kalózok a netikett elkötelezettjei.

A kalózok arra is készek, hogy önmagukat megkérdőjelezzék, ha a körülmények ezt megkövetelik. Azt azonban nem fogják tűrni, hogy bárki kísérletet tegyen elnyomásukra, elhallgattatásukra vagy megsemmisítésükre.

9. A kalózok feladatai az élet tisztelésével kapcsolatban

Kalózok tisztelik az élet minden formáját. Elítéljük a halálbüntetést, állatok értelmetlen irtását, a természet rombolását, a környezetvédelem semmibe vételét. Szabadalmi jog bizonyos génekre vagy egész organizmusokra ellenkezik etikai értékeinkkel.

10. A kalózok békeszeretete

A kalózok fő ereje a hangjukban rejlik. Több kalóz értelemszerűen a közvélemény figyelmét is magára tudja vonni a hangjával. Közös célok elérése érdekében ezért feltétlenül fontos az összetartás. A kalózok a vitás kérdéseket szavakkal oldják, meg és nem hagyják magukat provokálni. Határozottan elutasítunk minden olyan törekvést, bennünket és pártprogramunkat nem ismerő személyek vagy csoportosulások részéről, mely kalózokat – megalázó módon – erőszakos huligán elemeknek próbál bélyegezni. Erőszaknak és vandalizmusnak nincs helye sorainkban. Cselekedeteinkért bármikor készek vagyunk vállalni a felelősséget.

11. A kalózok közéleti elszántsága

Kalózok nem fordítják el a fejüket olyan becstelen dolgokról melyek észrevétele a pártatlan szemlélő számára is veszélyes lehet. Ilyen helyzetekben egy kalóz nem bújik meg a tétlenség kényelmes leple alatt. Legyen az egy idős hölgy, aki segítség nélkül nem tud felszállni a buszra, tisztázatlan erőszakos bűncselekmények, egy baleset, egy éjszakai tömegverekedés vagy egy szívinfarktussal küzdő járókelő – olyan helyzetekben melyek aktív vagy passzív beavatkozást várnak el mindenkitől, embertársaik nem csalódhatnak a kalózok elszántságában. Mi nem és nem bízunk abban, hogy valaki biztosan be fog majd avatkozni, felsegíti a hölgyet a buszra, értesíti a rendőrséget vagy a mentőket, sok esetben a szavak erejével is nagyszerű eredmények születhetnek.

12. A kalózok toleranciája és fellépése a diszkriminációval szemben

„A velünk élő nemzetiségiek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők.” (Magyarország Alaptörvénye)

Mi, kalózok kinyilatkozzuk, hogy senkit sem szabad diszkriminálni geográfiai vagy szociális származása, hite vagy ateizmusa, bőrszíne, anyanyelve, biológiai vagy szociális neme, szexuális beállítottsága, kultúrája, testi vagy szellemi adottsága, egészségi állapota, politikai meggyőződése, életvitele vagy életkora miatt.

13. A kalózok nem rablók

Ezzel kinyilatkoztatjuk tiszteletünket az érvényes jogszabályokkal és a magántulajdon sérthetetlenségével szemben.

14. A kalózok nem „Freeloader”-ek

Kalózok tiszteletben tartják a szellemi javak védelmét, az alkotók, művészek és szabad gondolkodók jogait. A kalózok a szellemi kizsákmányolás ellen harcolnak, és nem ékeskednek idegen tollakkal. A kalózok biztosítani szeretnének minden kreatív alkotót egy méltányos támogatásról. A kalózok felelősséget vállalnak a nemzeti és egyetemes kultúra megőrzésében.

15. A kalózok segítőkészsége és tisztelete az egyéni sorsok iránt

Kalózok senkit sem szándékoznak egyéni problémáival magára hagyni. Különös gondot fordítunk a kisebbségek gondjaira, a közösségi érdekek optimális feltárására, a legkielégítőbb megoldások alkalmazására. A kalózok önmagukról is szeretnének elfogulatlan véleményt alkotni, ezért igyekeznek más emberek szemével is látni, más emberek érzéseivel átélni saját cselekedeteiket. A kalózok nem üldöznek más véleményeket, hanem próbálják megérteni a folyamatot, ami hozzá vezetett. A kalózok nem a saját, beszűkült világuk kényelmesebbé tételén fáradoznak. A kalózok a közösség erejében bízva látnak munkához és mindenki számára szeretnének egy olyan világot létrehozni, ahol a boldoguláshoz vezető út a tömegek számára is egyszerű.

16. A kalózok globális gondolkodási, tevékenységi és munkamódszerei

Az a tény, hogy a kalózok egy egész világot átölelő globális mozgalom részesei, nagymértékben kihat a kalózok gondolkodására. Ezért gondoljuk úgy, hogy a sürgős problémák megoldásához hosszú távon a mi munkánkra is szüksége lenne a társadalomnak.

17. A kalózok hatékonysága bonyolult problémákkal szemben

Azok a megoldások, melyeket mi, kalózok a leghatékonyabbnak találunk a lehető legegyszerűbbek. A kalózok nem komplikálják túl a dolgokat. A játékszabályok megértéséhez senkinek sincs szüksége egy bölcsészeti doktorátusra. A kalózok nem rejtik a gondolataikat érthetetlen köntörfalak mögé, nyelvezetük tiszta és érthető.

Végül is a gordiuszi csomó megoldásához egyetlen csapás elegendőnek bizonyult. :)

Több információ

keresés

Eseménynaptár

There are no upcoming events.

View Calendar

Lev-lista


Email címed:

Hírlevél

KalózTube


twitter.com/@kalozpart_org

  • Es konnten keine Tweets geladen werden