Kultúrális-politikai mozgalom

Céljaink

mega

A társadalmunkban végbemenő „digitális forradalom” egy óriási fejlődési lehetőséget rejt magában. Ez kihat a szociális életünkre, a politikai folyamatokra és a gazdasági tevékenységre. A „digitális forradalom” szabad kommunikációt igényel, ami katalizátorként hat az egész társadalomra és óriási potenciálokat szabadít fel. A szabad információs társadalom szuverén polgárt feltételez, aki képes magát a totalitárius tendenciákkal szemben megvédeni, mivel az információs technológiák ugyanakkor egy eszközt is adnak az elnyomó hatalom számára.

Részvételi és direkt demokrácia

Korunk egy „digitális forradalom” kezdetén áll. A digitális technológiák életünket meghatározóan befolyásolják így a politika működési rendszerében is gyökeres változtatások lehetségesek. A képviseleti pártdemokrácia, mint politikai rendszer modell, mára megért a megreformálásra, a társadalmi fejlődés ezt meghaladta. Az új technológiai lehetőségeket arra kell használjuk, hogy olyan államot teremtsünk, ami a polgárait szolgálja és nem a pártok mentén osztja meg a társadalmat. Ahhoz, hogy ezt elérjük, új útakat kell keressünk a politika és a társadalom viszonyában. Egyik ilyen út a részvételi hajlandóság növelése a likvid demokrácia eszközével. Ez egy olyan demokrácia, ami a képviseleti demokráciát fokozatosan felváltja.

 Polgári jogok védelme

A Kalózpárt az emberi alapjogokért határozotabban fellép, mint a jelenlegi pártok és polgárjogainkat az állammal és annak elnyomó intézményeivel szemben jobban meg szeretné védeni. Hiszünk abban, hogy a jóléti és igazságos társadalom feltétele ezen jogok betartásán múlik.

Szerzői jog

Az emberiségnek az a régi álma, hogy az összes tudás és kultúra mindenki számára ma és a jövőben elérhetővé váljon, korunk technikai fejlődésével realitássá vált. A tudás és információ feldolgozásával az emberiség egy új fejlődési állapotba lépett. A szerzői jogokról szoló mai kerettörvények a társadalmi újítást és fejlődést gátolják, mivel ezek a „szellemi tulajdon” fogalmának az elavult értelmezéséről szólnak, amik a tudás és információ alapú társadalom céljaival ellentétesen hatnak. Ezért a Kalózpárt a magán célú másolás legalizálása érdekében lép fel és ebben nem arról van szó, hogy a szerzői jogot teljesen meg akarja szünteni.

A kalózok követelik a magáncélú másoláshoz való jogot és a csereplatformok kriminalizálásának a megszüntetését. A zeneipar nyomására a szerzői jogot erősen a jogkezelők javára torzították el. Ez oda vezetett, hogy a lakosság nagy része kriminalizálva van. Ma a művészek alkotásai haláluk után még 70 évig (vagy 90 évig) védve vannak. Ennek semmi köze a szerzői jog eredeti céljához, ellenkezőleg a kultúrateremtés korlátozásához vezet. Ebből csak a szórakoztató ipar profitál és ez a társadalmi fejlődés kárára van. A kalózok a szerzői jogvédelmi idő drasztikus lerövidítését követelik és a kultúra sokféleségét támogatják. A másolás megakadályozásának technikáit is meg kell szüntetni.

A kalózok jelszava, „Tudáshoz való szabad hozzáférést mindenki számára!”. Ez az iskolákban és egyetemeken különösen érvényes kell legyen. Meg kell akadályozni, hogy a tudás „luxuscikk” legyen.

Szabadalmi jog

A Kalózpárt elutasítja az élő anyag, a gének, az üzleti modellek, a szoftverek és gyógyszerek szabadalmazását, mert ennek elfogadhatalan és veszélyes következményei vanak, mert ez a tudomány fejlődését gátolja, mert ezáltal a termékeket úgy „privatizálja”, hogy ennek a felfedezéshez a szó eredeti értelmében már nincs semmi köze.

A szellemi tulajdon szabadalmazását felül kell vizsgálni és számát csökkenteni. Ezek ma a kis cégek számára hátrányosak és a szabad gazdasági versenyt eltorzítják és a nagy koncernek számára monopol helyzetet teremtettek.

Információs önrendelkezés

Az egyénnek azt a jogát, hogy a saját személyes adatait jobban ellenőrizhesse, meg kell erősíteni. Ennek érdekében az adatvédelmi biztosok függetlenek kell legyenek. A mai adatfeldolgózó technológiák lehetővé teszik az egyén teljes átvilágítását, ezen adatok önkényes felhasználását és ezekkel való visszaélését. Éppen ezért minden polgárnak joga kell legyen, hogy a róla gyűjtött adatokat díjmentesen megismerhesse, ezeket megváltoztathassa vagy töröltethesse.

Minden embernek joga van magánéletre, ami mindenfajta ellenőrzéstől független kell legyen. Megalapozott gyanú nélkül az egyénről mozgási profilok készítése, lehalgatások és raszternyomozások nem kivánatosak. A távközlési titok a demokrácia alappillére. A személyi adatgyűjtés a távkölési titkot megsérti. Az állam és a gazdasági magánszektor az adatgyűjtésről a polgárokat kell tájékoztassa. A tikos állami szervek ellenőrzését fejleszteni kell. Jobb adatbiztonságról és a magánszféra biztonságáról kell gondoskodni. Az elektromos adatok kezelését a személyi kártyákon jobban át kell gondolni. A közterek videókamerákkal való kiépítését le kell állítani.

Átláthatóság

Csak a NYILVÁNOSSÁG elvének az érvényesítésével lehet az állam lejáratott intézményeinek a megváltoztatását elérni. A titkolózás gyakorlatát a politikában és az adminisztrációban a teljesen átlátható állam kell felváltsa, ami tevékenységének célja az önrendelkezésű polgár érdekében kell álljon. A Kalózpárt meggyöződése, hogy csak így valósítható meg egy tudásalapú szabad és demokratikus társadalom.

Az állam átláthatóságának a megteremtése egyik fontos célja a Kalózpártnak. Az állam minden szintjén az átláthatóság megvalósítása a korupció leküzdéséhez vezethetne. Minden polgárnak joga kell legyen az állam irányításáról, ezen szerveinek tevékenységéről tájékozódni. Kivétel csak akkor van, ha ez más személyek személyes adatait érinti, vagy az állam biztonságát veszélyezteti.

Open Access

Az állam ma egy sor olyan alkotó jellegű munkát támogat, amiknek eredményei szerzői jogokkal védve vannak. Mivel ezeknek a szellemi termékeknek a finanszírozását a közösség biztosította, ezért ezek felhasználását is a közösség számára ingyen rendelkezésre kell bocsájtani. Sajnos ez ma egyre kevésbé van így. Az ilyen tudományos munkák „rejtett” eredményeit más tudósok nem tudják elolvasni és kritikusan értékelni, ami a tudományos munka eredményeit eltorzíthatja és a tudomány fejlődését megakadályozza.

A kutatáshoz, a tudomány eredményeihez szabad hozzáférést kell biztosítani és ezért minden polgár számára az ingyenes információszerzést kell biztosítani.

Szabad és demokratikus infrastruktúra

A mai modern információs társadalom számára fontos, hogy minden polgár számára bármikor – ha ezt akarja, – az információfeldolgozás és az ehhez szükséges kommunikációs technikák biztosítva legyenek. Ezzel a polgárjogi szabadsággal megakadályozható, hogy a rendszerek és adatok feletti hatalom egyes személyek, vagy csoportok kezében koncentrálódjon.

Az internet infrastruktúráját tovább ki kell építeni, hogy a vidék is jobban részesülhessen ebből a technikai vívmányból. Az internet szűrése az állam által nem a megfelelo eszköz, mert nem lehet a határt meghúzni, a törvényesség és törvénytelenség között. Az internetoldalak lezárása sem a megfelelő eszköz a büncselekedetek leküzdésénél.

Társadalmi részesedés

Minden embernek joga van a biztonságos egzisztenciához és a társadalmi részesedéshez. Az emberi méltóság megvédése a társadalom legalapvetőbb kötelessége. A méltóságról akkor beszélhetünk, ha az egzisztenciája biztosítva van és a társadalmi értéktermelésből részesedhet. Mivel a mai társadalom nem önellátó, ezért ez csak egy alapjövedelemmel biztosítható. A Kalózpárt olyan gazdsági-szociális modeleket keres, amik az egzisztenciális biztonságot humánus szinvonalon úgy garantálják, hogy ezzel a személyi szabadságot is figyelembe veszik.

Környezet

A Kalózpártnak a fenntarthatóság is célja. Mi azt szeretnénk hogy a jövőben is az egzisztenciánk és a szabadságunk alapjai biztosítva legyenek. Ennek a feltétele a természeti energiaforrásokkal való átlátható és felelősségteljes bánásmód. Ezáltal a jövő generációjának egy egészséges és fenntartható környezetet szeretnénk biztosítani. Egy hosszú távon fenntartható, biztos és környezetbarát energiarendszert kell megteremteni, aminek az energiahállózata egy átlátható, decentralizált termelői struktúrára kell épüljön. Tudatában vagyunk annak, hogy a fenntartható környezet és a környezetbarát energiaellátás alapja csak egy humán ökonómia lehet.

Oktatás

Minden embernek joga van az információ és a képzés szabad eléréséhez. Az oktatási díj bármilyen formája ezt a hozzáférést akadályozza és ezért kategórikusan elutasítjuk. Itt is biztosítani kell a társadalmi részesedés elvét, hogy minden ember számára, a szociális hátterétől függetlenül biztosítva legyen az oktatás. Az oktatás a gazdaság egyik legfontosabb alapja. Csak a tudás megtartásával, fejlesztésével és továbbadásával lehetséges a társadalmi fejlődés és jólét biztosítása.

Kevesen hiszik el, mégis a gyerekek morális lényeknek születnek. Legfontosabb elvünk, hogy ne tegyünk olyat, amit nem szeretnénk, ha más megtenne velünk. Erre a morális bázisra épül a demokrácia, amely magában foglalja a szabad véleménynyilvánítás jogát, és azt, hogy magunk kötötte megállapodások szerint éljünk. Minden embernek joga kell legyen saját életét érezhető módon befolyásolni. Ez érvényes az iskolára is, arra az intézményre, amelyet a társadalom a felnövekvő nemzedék számára hozott létre és tart fenn. Az iskolán belül, – szemben a mai gyakorlattal – ma hiányzik a gyerekek egyetértése mindazzal, ami velük az iskolában történik. Egy jobb társadalomban a törvények nem irnák elő az órarendet, nem irnák elő, hogy mit csináljanak a gyerekek az iskolában, hanem ezt jórészt az iskolában együttélő és dolgozó felnőttek és gyerekek határoznák meg. Az iskolák így, – a mai helyett – nagy fokban önálló közösségek lehetnének, belső döntési fórumokkal és az iskolai életre vonatkozóan lenne egy belső igazságszolgáltatásuk is. A tanulás az iskolában fontos tevékenység lenne, amely azonban nem rendeli magát minden más tevékenység fölé. Az iskolának fontos elve kell legyen, hogy a gyerekek tevékenységüket maguk határozzák meg, a felnőtekkel együtt hozott korlátok között. Az iskola a demokratikus nevelés alapja és itt kell az az elv érvényesüljön, hogy az egymás feletti hatalmaskodás, egymás diszkrimációja elfogadhatatlan.

Gazdaság

A Kalózok egy olyan gazdaságot képzelnek el, ami nem öncélú, aminek a középpontjában az ember van és ennek természetes létszükségletei. A mai növekedési dogmát kritikusan ítélik meg. Ennek érdekében a kalózok a mai gazdasági rendszert, – úgy a jó, mint a rossz oldalait – elemzik és történelmi fejlődésében kiértékelik. A mai nemzetközi reformmozgalmakban egyre élénkebben vitatott ökonómiai alternativákat, mint pl. a szabad gazdaságtant is megvizsgálják.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Több információ

keresés

Eseménynaptár

There are no upcoming events.

View Calendar

Lev-lista


Email címed:

Hírlevél

KalózTube


twitter.com/@kalozpart_org

  • Es konnten keine Tweets geladen werden