Kultúrális-politikai mozgalom

Alapszabály

alapszabaly

 

A KALÓZPÁRT ALAPSZABÁLYA

 

§ I. NÉV, SZÉKHELY ÉS TEVÉKENYSÉG

1./ A Kalózpárt Magyarország Alaptörvénye értelmében politikai párt. A Magyarországon élő, állampolgárságtól, nemtől, származástól, etnikai hovatartozástól független személyek közös szervezete, akik a szociális igazságosság szellemében egy demokratikus jogállam és egy modern, szabad társadalom megteremtésében szeretnének részt vállalni. Mindenfajta totalitárius, diktatórikus törekvést határozottan elutasítunk.

2./ A Kalózpárt (a továbbiakban: a párt) hivatalosan „Kalózoknak” hívja tagjait. A területi szervezetek megnevezése „a Kalózpárt”, az illetékes megye neve, valamint a „megyei” és a „flottája” (szervezete) szavakkal történik. (Pl. „a Kalózpárt Békés megyei Flottája”)

3./ A Kalózpárt székhelye: 9400 Sopron, Bánfalvi út 63.

4./ A Kalózpárt tevékenységi területe Magyarország és az Európai Unió.

 

§ II. A PÁRT CÉLJA ÉS FELADATAI

1./ A párt elsődleges célja a személyi és szabadságjogok védelme (beleértve a felhasználók tudta nélküli adatgyűjtés szabályozását és a világháló függetlenségének és cenzúrázhatatlanságának megőrzését); a kultúra, a tudás és az információ szabad áramlásának biztosítása; a szerzői, szabadalmi, oltalmi és társult jogok szabályozásának megreformálása; a természet és ember alkotta környezet védelme, a fenntartható energiaforrások és a környezetbarát technológiák alkalmazása.

Célunk továbbá a demokrácia továbbfejlesztése és megvédése, hogy bevonjunk minden állampolgárt a társadalmi döntések mechanizmusába a közvetlen és likvid demokrácia rendszerén keresztül. (A likvid demokrácián a közvetlen és a képviseleti demokrácia elemeit is tartalmazó rendszert értünk, amelyben az emberek szavazások útján, dinamikusan élhetnek véleményük képviseletével, illetve ruházhatják át – választási periódusoktól függetlenül – képviseletük jogát másokra, akiktől vissza is vonhatják azt.)

2./ A párt céljainak megvalósítása érdekében együttműködik és kapcsolatot tart fenn helyi és más intézményekkel, szervezetekkel.

3./ A párt jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is folytathat.

 

§ III. A PÁRT TAGSÁGA

1./ A Kalózpárt tagja lehet bármely magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a 16. életévét betöltötte, és aki belépési nyilatkozatában vállalja a tagságot és a tagsággal járó kötelezettségeket; a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi adatait megadja.

2./ A pártba való belépés és az abból való kilépés önkéntes. A párttagság felvétellel keletkezik és kilépéssel szűnik meg.

3./ A tagjait a párt nyilvántartja a mindenkori adatvédelmi törvényeknek megfelelően.

a./ A tagsági jogviszony keletkezése:

A tagfelvételt bárki írásban kezdeményezheti nemre, vallási, etnikai és világnézeti hovatartozásra való tekintet nélkül; aki az Alapszabály rendelkezéseit és célkitűzéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, vállalja a párt céljai megvalósítása érdekében történő közreműködést és tagsági kötelezettségeinek teljesítését.

A felvételi kérelmet a párt helyi szervezete (flottája) hagyja jóvá. Ha az nem létezik, akkor a párt elnöke, a párt elnökének akadályoztatása esetén a párt alelnöke. (Bővebben lásd § III. A PÁRT TAGSÁGA/7./).

b./ A tagsági jogviszony akkor szűnik meg, ha a tag

írásbeli kilépési nyilatkozatot tesz;

meghal, vagy elveszíti cselekvőképességét;

kizárásra kerül (kizárás esetén);

párttagsága a párt megszűnése miatt megszűnik.

c./ A tag kizárása.

A párt helyi szervezetének (flottájának) Közgyűlése a tagok kétharmadának egyetértő szavazatával bármely tagot kizárhatja, ha a tag – felhívás ellenére – az alapszabályban rögzített kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy a Közgyűlés a további tagságra méltatlannak ítéli. A tagsági viszony a közgyűlési határozat napjával megszűnik.

A Kongresszus a jelenlévők kétharmadának egyetértő szavazatával bármely tagot kizárhatja.

A döntőbíróság a tagdíjat fizetni képtelen kalóz tagságát felfüggesztheti, szavazati jogát megvonhatja.

4./ A Kalózpárti tagság nem zárja ki az egyéb politikai pártokban, szervezetekben való részvételt.

5./ A tag felvétele a Kalózpártba ezen alapszabályzat értelmében történik. A tag a lakhelyének megfelelő helyi szervezethez (flottához) tartozik.

Megalapozott indokokkal kérheti a kalóz egyéb területi flottákba való áthelyezését. Ezt írásos formában kell ennél a flottánál kezdeményeznie. Ennek elutasítását is írásban kell a taggal közölni. A tag ez ellen egyszeri fellebbezési eljárásban tiltakozhat. Az eljárás legfelsőbb döntéshozója a döntőbíróság.

6./ A felvételről a helyi területi szervezet közgyűlése dönt. Az tagfelvétel elutasítását írásban kell közölni.

7./ Ha a helyi területi szervezet (flotta) még nem létezik, a felvételi kérelmet az elnök hagyja jóvá. Az elnök akadályoztatása esetén a tagfelvételről az alelnök hoz döntést. A területi szervezet (flotta) minimum 3 főből kell álljon.

8./ A párt tagjairól a mindenkori adatvédelmi törvénnyel összhangban nyilvántartást vezet, őket ellátja a tagsággal járó jogosítványokkal.

a./ Jogosítványok: Tagsági Kártya (Kalózkártya).

A pártba való belépéssel minden kalóz egyéni ötjegyű azonosító-számot kap (pl. 00001 vagy 12345) tagsági kártya (Kalózkártya) formájában.

A Kalózkártya feltünteti továbbá a Kalóz nevét és a Kalózpártba való belépésének idejét.

A Kalózkártya a párttagság megszűnéséig érvényes.

A Kalózkártya formavilágának esetleges megváltoztatását az Elnökség hagyja jóvá.

A párttagság megszűnése esetén a Kalózkártyát vissza kell juttatni a Kalózpárt részére (személyesen vagy postai úton a párt székhelyére megküldve; vagy az elnökségi tagok valamelyikének személyesen).

 

§ IV. A PÁRTTAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1./ A párttag (továbbiakban a Kalóz) jogai:

a./ Minden Kalóznak egyenlő szavazati joga van.

b./ Minden Kalóznak joga van részt venni a párt politikájának alakításában, a pártot érintő döntések meghozatalában, ahogy erről az alapszabályzat rendelkezik.

c./ Minden Kalóznak joga van a párt Kongresszusán részt venni, a párt elnökségi tagjainak, tisztségviselőinek, döntőbíróság tagjainak, valamint a pénzügyi igazgató tagjainak megválasztásában, határozatok meghozatalában;

d./ Minden nagykorú, 18. életévét betöltött Kalóz tisztségre választható;

e./ Minden Kalóz véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a pártot érintő bármely kérdésben;

f./ Minden Kalóz munkacsoportot kezdeményezhet, hozhat létre és annak koordinátora lehet. A munkacsoport nem hivatalos szerve a pártnak, az abban való részvétel önkéntes alapú.

g./ Minden Kalóznak joga van a párt által gyűjtött, kezelt és feldolgozott közérdekű adatok és az párt valamennyi iratának megismerésére, felhasználására, gazdálkodásáról történő információ kérésére.

h./ A szavazati jog csak akkor gyakorolható, ha a Kalóz tagsági díját rendszeresen megfizette. Három hónapot meghaladó elmaradásnál a szavazati jog az illetékes területi szervezet (flotta) által 2/3-os többséggel megvonható (lásd még a 2. fejezet/Párt gazdálkodása/tagdíj alatti szabályozást, illetve méltányossági szempontokat). Amennyiben még nem létezik az illetékes területi szervezet, a szavazati jog megvonásáról a Döntőbíróság jogosult döntést hozni.

i./ Minden Kalóznak joga van a pártból kilépni, ha ezt írásban és aláírással kezdeményezte. A már befizetett tagdíj nem visszatéríthető.

2./ A párttag kötelezettségei:

a) minden Kalóznak kötelessége az alapszabály betartása, a párt érdekeinek támogatása, a párt határozatainak betartása;

b./ az elvhű magatartás tanúsítása.

 

§ V. A PÁRT SZERKEZETE

a./ A Kalózpárt területi szervezetei Magyarország közigazgatási szerkezetéhez alkalmazkodnak.

b./ A területi szervezetek elkötelezik magukat amellett, hogy a Kalózpárt az ország területén az egységét megőrizze és mindent elutasítanak, ami ezt megzavarja és kifelé egy hamis képet mutatna a pártról.

Ha a területi szervezetek és ezek szervei az egységesség elvét megszegik, a párt elnöksége ezeket az alapszabály ezen pontjának a betartására felszólítja.

 

§ VI. A PÁRT SZERVEI

A Kalózpárt szervei a Kongresszus, az Elnökség, a Döntőbíróság és az Alapítógyűlés.

Az Alapítógyűlés csak egyszer, 2012. április 28-án volt megtartva.

 

1. A KONGRESSZUS

1./A A KONGRESSZUS MŰKÖDÉSE

a./ A Kongresszus a párt legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. A Kongresszust szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Rendkívüli Kongresszust össze kell hívni a tagok egyharmadának az okok megjelölése mellett történő kérésére, vagy ha az elnökség vagy a döntőbíróság az összehívást írásban indítványozza.

b./ A Kongresszust az Elnökség cselekvésképtelensége esetén is össze kell hívni. A Kongresszust egy elnökségi döntéssel az Elnökség hívja össze és minden tag palackpostájára (e-mail címére) meghívót küld. A meghívót a Kongresszus előtt a tagok számára legalább 20 nappal meg kell küldeni.

A meghívónak tartalmaznia kell a Kongresszus helyét, időpontját, annak napirendjét.

A napirendi pontok változtatását a tagokkal közölni kell.

c./ A Kongresszus határozatképes, ha a tagok fele (50%-a) + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Kongresszust 8 napon belül össze kell hívni az eredeti napirendi pontok szerint, mely Kongresszus a megjelentek számára való tekintet nélkül is határozatképes.

d./ A Kongresszus határozatait nyílt szavazással és általában egyszerű szótöbbséggel hozza.

Személyi kérdésekben titkos a szavazás rendszere.

e./ A szavazatokat a Kongresszus során megválasztott számlálóbiztos és segítői számolják meg, majd ismertetik a végeredményt a Kongresszus tagjaival.

A Kongresszusról, annak határozatairól, a szavazásokról és hozzászólásokról jegyzőkönyvet vezetnek, amit a levezető elnök és a párt elnöke ír alá. A szavazások eredményeit a szavazatszámláló bizottság elnöke (a számlálóbiztos) és legalább két segítője (a számlálóbiztos segítői) írják alá.

f./ A párt feloszlásának kimondásához és/vagy a párt jelenlegi működési formáját jelentősen befolyásoló változtatáshoz a Kongresszuson jelenlévők 3/4-es többsége szükséges.

g./ Egy területi szervezet feloszlatását a Kongresszuson jelenlévők 2/3-os többséggel tehetik meg. Az erre vonatkozó javaslatot a Kongresszus előtt legalább 20 nappal kell benyújtani.

 

1./B A KONGRESSZUS HATÁSKÖRE

A Kongresszus hatáskörébe az alábbiak tartoznak:

a./ A párt megalakulásának, feloszlásának, valamint más párttal való egyesülésének kimondása; pártszövetséghez való csatlakozás.

b./ Az alapszabály megalkotása és megváltoztatása.

A Kongresszus az Alapszabályt 2/3-os többséggel változtathatja meg.

Az Alapszabály megváltoztatásához a módosító javaslatot a Kongresszus előtt legalább 10 nappal, írásos formában be kell nyújtani az elnökség részére.

Ha a két kongresszus időpontja között fennáll az Alapszabály megváltoztatásának a szükségessége, akkor ezt a tagság kétharmados többséggel, írásos szavazás útján megváltoztathatja.

c./ A Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása, elfogadása, módosítása.

Az esetleges SZMSZ elfogadása, valamint annak módosításához 2/3-os többség szükséges.

d./ Az elnökség: a kapitány (az elnök), a kormányos (az alelnök), a kincstárnok (pénzügyi igazgató) megválasztása.

Megválasztásuk egyszerű többséggel történik.

e./ A döntőbíróság: a 3 döntőbíró megválasztása. Megválasztásuk egyszerű többséggel történik.

f./ A költségvetés elfogadása.

g./ A párt programjának jóváhagyása.

h./ Vendégek részvételi lehetősége:

A Kalózpárt szervei, mint a Kongresszus vagy az Elnökség vendégeket fogadhat. A vendégeknek ezekben a szervekben szavazati joguk nincs, de véleményüknek hangot adhatnak, azt szóban és írásban kifejthetik (tanácsadáshoz való jogukkal élhetnek).

 

2. AZ ELNÖKSÉG

a./ Az elnökség a pártot politikailag képviseli, gondoskodik a párt napi ügyviteléről és koordinálja a párt működését a Kongresszus határozataiban rögzített irányelvek szerint.

b./ Az elnökség tagjai: az elnök (kapitány), az alelnök (kormányos), a pénzügyi igazgató (kincstárnok).

c./ Az elnökség mandátuma hat hónapra szól. Az elnökség tagjait a Kongresszus által, évente legalább két alkalommal választani kell. Az elnökség az új elnökség megválasztásáig hivatalban marad.

d./ Az elnökség évente legalább négy alkalommal ül össze. Az összehívást az elnök, vagy annak akadályoztatása esetén az alelnök írásban rendelheti el, legalább egy héttel az esemény előtt, a napirendi pontok és a helyszín megnevezésével. A párt tagjainak 10%-os támogatása, annak írásbeli indítványa esetén az elnökség köteles összeülni és az indítványban előterjesztett kérdéseket megtárgyalni.

e./ Az elnökség köteles minden szervezeti és politikai kérdésben a Kongresszus határozatai alapján eljárni.

f./ Az elnökség köteles egy ún. belső szabályzatot létrehozni és mindenki számára hozzáférhetővé tenni, melyben tisztázni kell:

a tagság adatainak tárolására és védelmére tett intézkedéseket;

az elnökség tagjainak hatáskörét;

az elnöki ülések protokolljait.

g./ Az elnökség köteles egy írásbeli összefoglalót kiadni minden Kongresszusra a megbízatása alatt elvégzett munkájáról. Ebben részletesen be kell számolni minden egyes elnökségi tag hivatali ideje alatt elvégzett tevékenységéről.

A beszámolókat az elnökség tagjai személyesen és saját felelősségre készítik el. Az elnökség tagjai tevékenységük végzéséért felelősséggel tartoznak. Amennyiben kötelezettségeiket tevékenyen vagy mulasztással megszegik, azért teljes kártérítési és büntetőjogi felelősséggel tartoznak.

Kötelezettségszegés tekintetében a Kongresszus dönt titkos szavazással; az elfogadáshoz kétharmados többség szükséges. A szükséges eljárások megindítása az elnök, vele szemben felmerülő kötelezettségszegés esetén az alelnök feladata. Amennyiben egy elnökségi tag posztjáról lemond, azonnal köteles beszámolóját megfogalmazni és azt az elnökség rendelkezésére bocsájtani.

h./ Amennyiben egy elnökségi tag lemondását benyújtja, vagy kötelezettségeinek különböző okok miatt nem tud eleget tenni, akkor rendkívüli Kongresszus keretében új elnökségi tagot kell választani.

i./ A vezető tisztviselők, elnökségi tagok jogviszonyának megszűnése:

az elnökségi tag kilépése;

az elnökségi tag halála vagy cselekvőképességének elvesztése;

az elnökségi tag kizárása;

az elnökségi tag lemondása esetén.

Lemondását az elnökségi tag írásban a párt elnökéhez köteles benyújtani, feladatait utódja megválasztásáig köteles ellátni.

Amennyiben a párt elnöke mond le, feladatát a rendkívüli Kongresszus összehívásáig és az új elnök megválasztásáig kötelessége ellátni.

Amennyiben a Kapitány (elnök) hivatalának rendkívüli megszűnése miatt (pl. haláleset vagy cselekvőképességének elvesztése) a párt elnök nélkül marad, feladatkörét a következő elnök megválasztásáig a kormányos (alelnök) látja el.

Amennyiben az alelnök sem képes feladatának ellátására, akkor rendkívüli Kongresszust kell összehívni 20 napon belül, a kongresszus összehívására vonatkozó szabályoknak megfelelően.

 

2./A A PÁRT ELNÖKE (A KAPITÁNY)

a./ A hazai és nemzetközi kapcsolatokban képviseli a Kalózpártot, megjeleníti a párt hitvallását, politikai programját;

b./ irányítja és szervezi az Elnökség munkáját (pl. beszámolók készítése az elnökségi ülésekről);

c./ a tagfelvételi kérelmeket elbírálja, amennyiben még nincs kialakult helyi szervezet/flotta;

d./ hozzáférése van a párt bankszámlájához.

 

2./B A PÁRT ALELNÖKE (A KORMÁNYOS)

a./ Helyettesíti az elnököt akadályoztatása esetén, illetve ellátja az elnökség által feladatkörébe utalt eseti vagy tartós feladatokat.

b./ Hozzáférése van a párt bankszámlájához.

c./ A tagfelvételi kérelmeket elbírálja, amennyiben még nincs kialakult helyi szervezet/flotta és az elnök akadályoztatása esetén.

 

2./C A PÉNZÜGYI IGAZGATÓ (A KINCSTÁRNOK)

a./ A Kongresszus által elfogadott költségvetés alapján az Elnökség irányításával gazdálkodik a párt pénzeszközeivel;

b./ felel a párt pénzügyi nyilvántartásaiért és azok átláthatóságáért;

c./ felügyeli a mindenkori pénzmozgásokat;

d./ felelős a támogatások és egyéb bevételek adminisztrációjáért és minden típusú bevétel az aktuális szabályozásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláért;

e./ elkészíti az éves költségvetést és pénzügyi beszámolót;

f./ hozzáférése van a párt bankszámlájához;

 

2./ D  A PÉNZÜGYI IGAZGATÓ SEGÍTŐJE (A PÉNZTÁRNOK)

A pénztárnok (A Pénzügyi igazgató segítője) pozíciót a Kongresszus választja meg.

Nem elnökségi tag.

a./ segíti a kincstárnok munkáját: segít elkészíteni az éves költségvetést és a pénzügyi beszámolót;

b./ tanácskozási joga van: az Elnökség ülésein részt vehet, de ottani szavazati joggal nem rendelkezik.

 

3. A DÖNTŐBÍRÓSÁG

A Döntőbíróság a párt belső vitás ügyeiben dönt. Tagjai a Döntőbírók (3 fő), akiket a Kongresszus választ meg.

a./ Döntőbíróság tagjai nem lehetnek Elnökségi tagok.

b./ A Döntőbíróság független és a Döntőbírók ítéleteiket tudásuk és lelkiismeretük legnagyobb tudatában hozzák meg.

c./ A vitában álló feleknek joguk van egy képviselő kinevezésére.

 

3./A A DÖNTŐBÍRÓSÁG MŰKÖDÉSE

a./ A Döntőbírók maguk között egy elnököt választanak, aki a vitás esetek levezetéséért felel.

b./ A Döntőbíró lemondása vagy akadályozása esetén a feladatokat a többi Döntőbíró végzi el és a hiányzó Döntőbírót egy olyan párttag képviseli, aki nem elnökségi tag. Ha a Döntőbíróság minden tagja lemond, vagy működése akadályozva van, akkor a következő Kongresszusig a tagság írásos szavazással új Döntőbírókat jelöl ki.

c./ A Döntőbírósági gyűlés összehívását megelőzi a vitás ügy feleinek a kiegyeztetése.

d./ A Döntőbíróság összehívását írásos formában kell kérni, aminek a formai követelményei a következők: Felperes neve, posta címe, elérhetősége. A vádlott neve, posta címe, elérhetősége. A vitás ügy és körülményeinek leírása.

e./ A döntőbíróságnak lehetősége van a három hónapot meghaladó tagdíjtartozással rendelkező kalóz szavazati jogát megvonni; 1 évet meghaladó tartozás esetén pedig a Kalóz párttagságát az elmaradt tagdíjak megfizetéséig felfüggeszteni.

Mind a szavazatmegvonás szándékáról, mind pedig a párttagság felfüggesztésének szándékáról a fizetni nem tudó/akaró kalózt legalább 8 nappal a határozathozatal előtt értesíteni kell palackpostáján (e-mail cím) keresztül.

Mind a szavazati jog megvonásáról, mind pedig a párttagság felfüggesztéséről a Kalózt 8 napon belül értesíteni kell palackpostáján (e-mail cím) keresztül.

A szavazati jog és a párttagság visszaállításáról is értesíteni kell a Kalózt a határozathozatal után legkésőbb 8 napon belül, palackpostáján keresztül.

 

§ VII. A PÁRT GAZDÁLKODÁSA, TAGDÍJ

1./ A párt bevételei:

a./ adományok;

b./ állami, illetve társadalmi szervek anyagi támogatása;

c./ rendezvények és egyéb bevételek;

d./ a párt gazdálkodó tevékenységet folytathat, mely nem veszélyeztetheti a párt célkitűzéseinek megvalósítását. A tevékenység nyeresége kizárólag a párt céljaira fordítható, nem osztható fel.

e./1 Tagdíj

A havi tagdíj minden Kalóz számára 500 forint, melyet havonta kell megfizetni a párt illetékes pénzügyi igazgatójának, segítőjének, vagy a párt számlájára kell elutalni/megküldeni (megjegyzésben a Kalóz nevével és/vagy tagsági számával).

A tagdíjakat előre is meg lehet fizetni (megjegyzésben kéretik feltüntetni az előre fizetett hónapok számát, a „tagdíj” szót és a kalóz tagsági számát).

Három hónapot meghaladó elmaradás esetén a párt döntőbírósága a szavazóképesség megvonását kezdeményezheti a tagdíj fizetését megtagadó Kalóz ellen.

1 évet meghaladó tartozás esetén a párt döntőbírósága a Kalóz párttagságának felfüggesztését kezdeményezheti.

e./2 Méltányosság és részletfizetési lehetőségek

e./2/a./ Azon Kalózt, akit anyagi és/vagy szociális körülményei nagymértékben akadályoztatnak tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítésében, szabadfogalmazású méltányossági kérvényben kérheti az Elnökséget, hogy tagdíjfizetési kötelezettsége alól ideiglenesen mentsék fel őt, amíg anyagi helyzete nem stabilizálódik.

e./2/b./ A felmentést az elnökség bármikor írásban visszamondhatja. A be nem fizetett tagdíjakat a felmentés lejárta után törleszteni kell.

e./2/c./ A törlesztésnél részletfizetésre is lehetőség van (6 hónapot meghaladó elmaradásnál), de az elmaradást maximum 3 részletben ki kell egyenlíteni és közben a mindenkori havi tagdíjakat is meg kell fizetni.

e./2./d./ A méltányossági kérvény és a felmentés menete:

Az elnökség egyszerű többségi szavazással dönt a méltányossági kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Mind az elfogadást, mind pedig az elutasítást írásban indokolni kell.

A méltányossági kérelmet 15 napja van az Elnökségnek elbírálni.

2./ A párt éves költségvetés alapján gazdálkodik a mindenkori törvényeknek megfelelően, honlapján nyilvánossá teszi éves beszámolóját.

3./ A párt tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek a pártnak megfizetni, a párt tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

4./ A párt megszűnése esetén vagyonáról a Kongresszus rendelkezik. Ha a párt feloszlással szűnik meg, vagy a törvényességi felügyeletét ellátó szerv annak megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után egy, a közvetlen demokrácia népszerűsítésére létrehozott alapítványhoz, vagy ennek hiányában vagy jogi akadályoztatás esetén az Állam tulajdonába kerül.

 

§ VIII. A PÁRT JOGKÉPESSÉGE

A párt jogi személy, melyet az elnök képvisel. E jogkört esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnök más személyre is átruházhatja.

 

§ IX. A PÁRT MEGSZŰNÉSE

A párt megszűnik, ha feloszlását a Kongresszus kimondja, más párttal egyesül vagy a törvényességi felügyeletét ellátó szerv azt feloszlatja, illetőleg megállapítja annak megszűnését.

Jelen alapszabályban nem érintett kérdésekben a 2011. évi CLXXV. törvény és a 1989. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Elfogadva: Budapest, 2012. április 28.

Módosítva: Budapest, 2012. szeptember 12.

Több információ

keresés

Eseménynaptár

There are no upcoming events.

View Calendar

Lev-lista


Email címed:

Hírlevél

KalózTube


twitter.com/@kalozpart_org

  • Es konnten keine Tweets geladen werden